Keď blízky odchádza

Hrobové miesta

Platba nájomného

za hrobové miesta

Užívanie hrobového miesta je podmienené zaplatením poplatku v zmysle VZN 1/2023.

urnový/detský hrob 19,69€

1 hrob 39,37€

2 hrob 70,88€

3 hrob 110,25€

Poplatok je možné uhradiť:

a) v hotovosti v pokladni MÚ v Krupine

b) prevodom na účet Mesta Krupina: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 do poznámky číslo miesta v tvare cintorín sekcia/číslo napr. "SC 2/315"

Následne je potrebné predložiť doklad o uhradení poplatku za hrobové miesto v našej prevádzke na Obchodnej ul. 545/1 v Krupine, v pracovných dňoch v čase 8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 hod.
V prípade že nás nemôžete navštíviť osobne, je možné zaslať nám uvedený doklad elektronicky na adresu: poslbela@gmail.com