Keď blízky odchádza

V prípade úmrtia

Úmrtie doma

1.) Zavolať tiesňovú linku tel. č. 112 al. 155. Po konštatovaní úmrtia kontaktujú zamestnanci Záchrannej služby lekára povereného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento lekár vykoná prehliadku zomrelého, vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Lekár uvedie v Liste o prehliadke mŕtveho ďalší postup - pitva alebo pochovávanie.

2.) Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. 2 hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní pohrebu).

Naša spoločnosť poskytuje služby NON-STOP a pokiaľ je prevoz potrebný už v noci, stačí zavolať 0905 254 031

3.) Na stretnutie s našim zamestnancom v priestoroch Pohrebnej služby BELA je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho vystavený obhliadajúcim lekárom a oblečenie pre zomrelého.

Ak si želáte, môžeme záležitosti na matrike vybaviť namiesto Vás - potrebný je k tomu List o prehliadke mŕtveho a OP zomrelého, kópia OP objednávateľa pohrebu.

Na stretnutí u nás vyberiete rakvu a kvety a dohodneme ďalšie záležitosti týkajúce sa pohrebu (kopanie jamy, spopolnenie, čas vystavenia telesných pozostatkov v dome smútku - modlenie).

Termín pohrebu po konzultácii s nami dohadujú pozostalí s príslušným farským úradom v prípade cirkevného pohrebu, alebo s mestským / obecným úradom v prípade občianskeho pohrebu.

V prípade potreby môžeme pomôcť pri zabezpečení karu.

Úmrtie v nemocnici a domove dôchodcov

1.) Budete kontaktovaný personálom nemocnice/domova dôchodcov, kde Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza.

2.) Zavolať pohrebnú službu BELA - naša pracovná doba je 24 hodín denne 7 dní v týždni - 0905 254 031

3.) Ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, vydajú nám zomrelého až v nasledujúci pracovný deň.

4.) Na stretnutie s našim zamestnancom v priestoroch Pohrebnej služby BELA je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho vystavený obhliadajúcim lekárom a oblečenie pre zomrelého.

Ak si želáte, môžeme záležitosti na matrike vybaviť namiesto Vás - potrebný je k tomu List o prehliadke mŕtveho a OP zomrelého, kópia OP objednávateľa pohrebu.

Na stretnutí u nás vyberiete rakvu a kvety a dohodneme ďalšie záležitosti týkajúce sa pohrebu (kopanie jamy, spopolnenie, čas vystavenia telesných pozostatkov v dome smútku - modlenie).

Termín pohrebu po konzultácii s nami dohadujú pozostalí s príslušným farským úradom v prípade cirkevného pohrebu, alebo s mestským / obecným úradom v prípade občianskeho pohrebu.

V prípade potreby môžeme pomôcť pri zabezpečení karu.